Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie PoczytajMy - zwanym dalej w treści regulaminu Programem.

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.

3. Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka oświatowa/kulturalna, reprezentowana przez nauczyciela lub opiekuna.  

4. Zgłoszenia do Programu dokonuje nauczyciel z danej szkoły lub opiekun  z innej placówki za zgodą dyrektora szkoły lub innej placówki.

5.  Opiekun zobowiązany jest zarejestrować uczestnictwo szkoły lub innej placówki w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej społeczności CEO i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. 

6. W ciągu 14 dni uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa w Programie. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi Programu.

7. Program ma charakter całoroczny - od września 2016 do czerwca 2017.

8. Program ma zasięg ogólnopolski. Do programu może przystąpić ograniczona liczba uczestników. W przypadku większej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w programie.

9. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez nauczyciela lub opiekuna ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela/opiekuna traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.

10. Nauczyciel lub opiekun  wskazany we formularzu jest jedynąosobą, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę, by ich relacje, sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych, statystycznych oraz promocyjnych przez CEO.

12. Po zakończeniu Programu  opiekunowie otrzymują dyplomy imienne, dyplomy dla szkoły oraz  dyplomy dla uczniów in blanco drogą elektroniczną.

13.  Udział w programie jest bezpłatny.

14. Każdy uczestnik Programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

&2

CELE PROGRAMU

Cele programu to:

 • zwiększenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży;
 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży biorących udział w spotkaniach czytelniczych okolicą, w której żyją na co dzień;
 • wzmacnianie poczucia własnej sprawczości, pewności siebie i odpowiedzialności za podjęte działania wśród dzieci i młodzieży;
 • wyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności przydatne we wspieraniu działań wolontariackich młodych ludzi.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 

1. Do obowiązkowych zadań opiekuna w Programie należy: 

 • wspieranie grupy młodzieży podczas realizacji działania w ramach utworzonego klubu czytelniczego;
 • zadbanie o uczniowskość działań, czyli zapewnienie młodzieży odpowiedniej samodzielności w wykonywaniu zadań w projekcie;
 • przygotowanie i zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez CEO; 
 • przesłanie liczby relacji zadeklarowanych w formularzu rejestracyjnym na adres poczty elektronicznej koordynatora lub poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej programu;
 • stały kontakt z koordynatorem Programu, bieżące informowanie o działaniach swojego klubu czytelniczego poprzez wypełnianie krótkich ankiet na temat postępów w projekcie, przygotowywanych przez organizatora;
 • wypełnienie ankiety wstępnej i końcowej w terminach podanych w harmonogramie;
 • przesłanie przynajmniej dwóch relacji (po jednej na każdy semestr) z działań klubu czytelniczego na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.piszewska@ceo.org.pl lub poprzez specjalny formularz najpóżniej do 28 lutego 2017 oraz 15 maja 2017r;
 • przesłanie przynajmniej 3 zdjęć z przygotowań klubu lub spotkań czytelniczych.

2. Do zadań CEO należą:

 • przeprowadzenie rekrutacji do Programu zgodnie z regulaminem;
 • aktualizowanie strony internetowej Programu przez cały okres jego trwania;
 • stały kontakt z uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty e-mail; 
 • zapewnienie pomocy merytorycznej i metodologicznej w pracy nad projektem; 
 • rozesłanie dyplomów potwierdzających udział w Programie po jego zakończeniu. 

§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.piszewska@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu PoczytajMy.

2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.